สมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ PageBig.com ซึ่งบริหารงานโดย
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ) ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 9 ห้อง 903 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02-627-7900 (24 ชั่วโมง ทุกวัน)

นโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. เกี่ยวกับสมาชิก

1.1.  สมาชิกเป็นผู้มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป

1.2. สมาชิกเป็นผู้ที่มีความคิดและความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมอินเทอร์เน็ต สมาชิกจะไม่สร้างความเสียหายเดือดร้อนหรือรำคาญแก่ผู้อื่น เช่น การส่งอีเมลโฆษณาเว็บไซต์ของตนไปยังผู้ที่ไม่ได้บอกรับอีเมล หรือ ทำการโฆษณาเว็บไซต์ของตนด้วยรูปแบบที่สร้างเสียหายเดือดร้อนหรือรำคาญให้แก่ผู้อื่น

1.3. สมาชิกจะให้ข้อมูลของสมาชิกที่ถูกต้อง และจะแก้ไขข้อมูลของสมาชิกให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีอีเมลสำหรับการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการซึ่งจะแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

1.4. สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสมาชิกที่อยู่ในระบบการบริหารเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง สมาชิกมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบทันที
 

2. เกี่ยวกับบริการ

2.1. บริการเว็บสำเร็จรูปเป็นบริการที่บริษัทฯ ได้ทำการออกแบบ พัฒนา template และโปรแกรมให้สมาชิกใช้งานร่วมกัน สมาชิกสามารถใส่ข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาผ่านระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ของ PageBig.com

2.2. บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ใน template โปรแกรมและระบบการสร้างและบริหารเว็บไซต์ ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอก ทำซ้ำหรือนำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

2.3. บริการเว็บสำเร็จรูปนี้ ไม่มีนโยบายให้สมาชิกอัพโหลดไฟล์ โปรแกรม รวมทั้งไฟล์ html ที่สร้างจากโปรแกรมเขียนเว็บต่างๆ ขึ้นไปบนเว็บ การส่งข้อมูลขึ้นแสดงในเว็บสำเร็จรูปของท่าน ใช้เพียงบราวเซอร์ที่เล่นอินเทอร์เน็ต ส่งรูปและข้อความขึ้นสู่ระบบตามตำแหน่งที่ต้องการตามวิธีการใช้งานของระบบเท่านั้น

2.4. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะจัดทำโปรแกรมให้เป็นการเฉพาะแก่สมาชิกท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งปกติการจัดทำโปรแกรมเป็นการเฉพาะนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากเรียกว่า การจ้างจัดทำเว็บไซต์แบบ Tailor made แต่บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดทำเว็บไซต์ให้มีความหลากหลาย และ ยืดหยุ่นในการใช้งานเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนรวมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยินดีรับฟังความคิดเห็น หรือคำแนะนำของสมาชิกทุกท่าน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกคำแนะนำมาปรับปรุงบริการต่อไป

2.5. ในบางกรณี หากบริษัทฯ จัดทำโปรแกรมให้เป็นการเฉพาะแก่สมาชิกท่านใดท่านหนึ่ง บริษัทฯ จะพัฒนาอยู่ในระบบมาตรฐานของ PageBig.com โดยอาจจะมีหรือไม่มีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของสมาชิกและบริษัทฯ หลังจากนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำโปรแกรมนั้น ให้บริการกับสมาชิกท่านอื่นๆ ด้วย และถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ หากสมาชิกไม่ใช้บริการของ PageBig.com แล้วไม่สามารถนำโปรแกรมนั้นไปใช้ได้ เนื่องจากถูกจัดทำในระบบของ PageBig.com

2.6. สมาชิกได้ศึกษาและเข้าใจในคุณลักษณะของสินค้าและบริการต่างๆ ที่บริษัทฯ มีให้แล้ว ดังที่แสดงในหน้าเว็บไซต์ PageBig.com และสมาชิกตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการด้วยคุณลักษณะที่มีอยู่นี้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีในอนาคต

2.7. สมาชิกยอมรับการเปลี่ยนแปลงไปของ feature ต่างๆ ในลักษณะของการพัฒนาและ update version ใหม่ทั้งในเรื่องการเพิ่มลด feature การปรับปรุงพัฒนาวิธีการใช้งาน user interface การเพิ่มความปลอดภัยของระบบ ฯลฯ ทั้งในส่วนของเว็บไซต์และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการด้านอื่นๆ

2.8. สมาชิกชำระค่าจดโดเมนเนมและค่าใช้งานระบบเว็บสำเร็จรูปเป็นรายปี และชำระค่าต่ออายุในปีต่อๆ ไป

2.9. บริษัทฯ มีบริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ cool start ซึ่งเป็นการออกแบบเฉพาะสำหรับเว็บไซต์ของสมาชิกแต่ละท่านภายใต้โปรแกรมเว็บสำเร็จรูปของ PageBig.com แต่บริษัทฯ สามารถให้บริการกับสมาชิกท่านอื่นๆ ที่ทำธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกันได้โดยการออกแบบให้มีความแตกต่างกัน

2.10. ระยะเวลาที่บริษัทฯ จะใช้ในการบริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบ cool start ในสัญญาบริการเริ่มนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากสมาชิกครบถ้วนเพียงพอในการออกแบบเว็บไซต์
 

3. เกี่ยวกับการใช้บริการ

3.1. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

3.2. ข้อมูล ภาพประกอบ และเนื้อหาต่างๆ ที่สมาชิกนำมาลงในเว็บไซต์นั้น ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิก บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งาน,การลุกล้ำสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับผู้อื่น

3.3. ข้อมูลและเนื้อหาที่สมาชิกนำมาลงในเว็บนั้น จะต้องไม่เป็นข้อมูลที่ผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมของสังคม และหากพบว่ามีเกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหานั้น ๆ ออกไป หรือปิดเว็บไซต์นั้นๆ จนกว่าจะได้รับการแก้ไข

3.4. บริษัทฯ มีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
 

4. เกี่ยวกับโดเมนเนม

4.1. โดเมนเนม หรือ เว็บไซต์ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือขอเงินคืนได้ หากต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ ต้องจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่ แล้วย้ายข้อมูลจากเว็บเดิมตามเงื่อนไขการบริการของบริษัทฯ

4.2. สมาชิกยินดีและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการด้านโดเมนเนมของผู้ให้บริการต่างประเทศต่อไปนี้ eNom Registration Agreement และ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
 

5. เกี่ยวกับการต่ออายุและยกเลิกบริการ

5.1. การต่ออายุโดเมนเนมและเว็บไซต์เป็นหน้าที่ของสมาชิก โดยสมาชิกจะทราบวันที่หมดอายุของโดเมนเนมและเว็บไซต์ได้โดยการ log in เข้าไปตรวจสอบในระบบจัดการ และแจ้งความประสงค์ในการต่ออายุเข้ามาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันหมดอายุ บริษัทฯ จะสนับสนุนด้วยการส่งอีเมลและโทรแจ้งเตือนล่วงหน้า แต่แม้ว่าสมาชิกจะไม่ได้รับอีเมล  หรือไม่ได้รับการโทรแจ้งเตือนก็ตาม สมาชิกยังต้องรับผิดชอบการต่ออายุโดเมนเนมและเว็บไซต์เองอยู่ดี

5.2. ในกรณีที่โดเมนเนมหมดอายุไปแล้ว หากสมาชิกมีความประสงค์จะให้บริษัทฯ ตามต่ออายุให้นั้น บริษัทฯ จะพยายามดำเนินการให้ แต่ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถติดตามได้หรือไม่เนื่องจากขึ้นกับเงื่อนไขการต่ออายุโดเมนเนมสากล และหากมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการต่างประเทศ สมาชิกจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ เอง

5.3. สมาชิกสามารถยกเลิกบริการได้ตลอดเวลา โดยส่ง อีเมลแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกบริการมาได้ที่ info@pagebig.com ซึ่งโดเมนเนมนั้น ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกท่านนั้น และสามารถนำไปใช้งานสำหรับจัดทำเว็บไซต์ของตนเองได้ตามปกติต่อไป

5.4. หากสมาชิกยกเลิกการใช้บริการ สมาชิกจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์และระบบการจัดการเว็บไซต์ได้อีก และบริษัทฯ จะลบข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งหมดตามรอบระยะเวลาการลบข้อมูลของบริษัทฯ ดังนั้น สมาชิกจึงต้องเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเองเพื่อให้สามารถนำข้อมูล รูปภาพและเนื้อหาต่างๆ ไปจัดทำเว็บไซต์ได้เองต่อไป
 

6. เกี่ยวกับระบบ

6.1. บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการระบบให้มีเสถียรภาพ แต่หากมีปัญหาสุดวิสัยที่ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถออนไลน์ได้ชั่วขณะ หรือมีปัญหาอื่นใดระหว่างสมาชิกกับลูกค้าของเว็บไซต์ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจจะมีขึ้นนั้น

6.2. สมาชิกจะต้องเก็บข้อมูล รูปภาพ และเนื้อหาต่างๆ ที่นำมาแสดงในหน้าเว็บไซต์ไว้ในแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกเอง ดังนั้นหากมีปัญหาสุดวิสัยที่ข้อมูล รูปภาพและเนื้อหาต่างๆ ที่แสดงไว้สูญหายไป สมาชิกสามารถนำต้นฉบับของตนเองมาใส่ในระบบการจัดการเว็บไซต์ใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาข้อมูลต่างๆ ของสมาชิกไม่ให้สูญหาย

6.3. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมระบบการ Backup ข้อมูลของสมาชิกตามมาตรฐานของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดความเสียหายกรณีร้ายแรง บริษัทฯ ยังสามารถนำข้อมูลที่ Backup เก็บไว้มาใช้งาน ณ ครั้งล่าสุดที่มีการ Backup สมบูรณ์ บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงระบบการ Backup อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลที่จัดเก็บมีความสูญหาย

6.4. ส่วนของบริการอีเมลแบบ Pop เนื่องจากระบบอีเมลปัจจุบันเป็นระบบที่มีข้อมูลจำนวนมากและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สมาชิกสามารถใช้โปรแกรมอีเมลเช่น Outlook เพื่อดึงข้อมูลมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล บริษัทฯ แนะนำให้สมาชิกใช้โปรแกรมอีเมลดังกล่าวดึงข้อมูลจาก Mail Server มาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้มีระบบการ Backup ข้อมูลอีเมลของสมาชิก รวมทั้งไม่ได้รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ข้อมูลอีเมลที่จัดเก็บที่ Mail Server สูญหาย
 

7. เกี่ยวกับการติดต่อระหว่างสมาชิกกับบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และเงื่อนไข

7.1. การติดต่อระหว่างบริษัทฯ กับสมาชิก จะใช้การติดต่อสื่อสารทางอีเมลและการแจ้งข้อมูลผ่านพื้นที่ข่าวสารในระบบการจัดการเว็บไซต์เป็นหลัก โดยสมาชิกท่านใดมีปัญหาการใช้บริการ หรือ สอบถามเกี่ยวกับบริการสามารถส่ง อีเมล มาได้ที่ info@pagebig.com หรือ กรอกแบบฟอร์มติดต่อบริษัทฯ ได้ในหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ของสมาชิก กรณีท่านสมาชิกมีความประสงค์จะติชม หรือร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการบริการ หรือเรื่องอื่นใด สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ info@pagebig.com

7.2. บริษัทฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ เงื่อนไข การให้บริการเพื่อความเหมาะสมอยู่เสมอโดยบริษัทฯ จะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทาง เว็บไซต์ www.PageBig.com หรือผ่านทางหน้าระบบการจัดการเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดแก่สมาชิกหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนี้

7.3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทฯ